Rượu ballantine’s 18 yo glenburgie

Liên hệ

Xuất xứ

Loại rượu

Dung tích

Nồng độ

Tuổi rượu

Chat