Dewar’s 12 Năm

680.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích

Nồng độ

Dewar's 12 Năm
Dewar’s 12 Năm

680.000

Chat